Cikk

Kérdése van? Időpontot szeretne foglalni? 09:00-19:00 óra között hívjon minket bizalommal!

Az Adatvédelmi szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a Lőrinci Állatorvosi Rendelő (továbbiakban: Rendelő) a vonatkozó jogszabályok, különösen

• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

• Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltató tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (Kamarai tv.)

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az infor-mációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

• a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)

• az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kktv.)

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

• 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (Nytv.)

• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. (Pktv.)

• 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-akadályozásáról (Pmt.) és

• egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban meghatározza a Vállalkozás birtokában levő személyes adatok kezelésére, feldolgozására, valamint védelmére vonatkozó szabályokat. Jelen Szabályzat alkalmazásában az egyéni vállalkozó, egyéni cég, valamint őstermelő ügyfele-ket, vevőket és szállítókat is természetes személynek kell tekinteni. A Szabályzat kiadása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

Az adatkezelés célja

 • a hozzájáruló személyek esetében az adatkezelő kapcsolattartójával szóban, írásban, emailben közölt, illetőleg a részére személyesen átadott adatok kezelése.
  Amennyiben az adatkezelő a fentiektől eltérő cél érdekében is fel kívánja használni az általa kezelt személyes adatokat, az eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt e-mail útján tájékoztatni fogja az érintetteket.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő elsősorban az érintett személy önkéntes hozzájárulása (Infotv 5.§ (1) bekezdés a) pont és Grt. 6.§ (1) bekezdés) alapján kezeli a személyes adatokat.

Az Infotv. 6.§ (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás

Ha a személyes adatok felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő (magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) az így felvett adatokat

 • jogi kötelezettsége teljesítése céljából vagy
 • az adatkezelő (vagy 3.személy) jogos érdekének érvényesítése céljából

az érintett további hozzájárulása nélkül, sőt a hozzájárulás visszavonása után is kezelheti. A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés az adatkezelő jogos érdekén alapul. 

ÁLTALÁNOS RÉSZ

ALAPELVEK

• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük,

• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,

• az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,

• minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,

• a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható,

• megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

• az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel,

• egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, az ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,

• előfordul az is, hogy az Ön személyes adatainak kezeléséhez vállalkozásunknak vagy harmadik személynek fűződik jogos érdeke, ilyen például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Rendelőnk adatai

 • Lőrinci Állatorvosi Rendelő / Zorvet Kft.
 • címe: 1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 58.
 • székhelye: 2096 Üröm, Fő utca 90.
 • adószáma: 14288571-2-13 és cégjegyzékszáma: 13-09-208186
 • telefonszáma: +36305345914
 • honlap: www.kisallatdoki.hu
 • e-mail cím: info@kisallatdoki.hu
 • praxisengedély száma: 1575-PE/MAOK
 • vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
 • képviseli: dr. Lévai Péter Csaba ügyvezető .

EGYÉB ADATKEZELÉSI KÉRDÉSEK

• Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Vállalkozásunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

• Vállalkozásunk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

• A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Rendelőnket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

• Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

• Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

Adatvédelmi incidens

A GDPR rend. szerint adatvédelmi incidensnek minősül „a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.”

Az adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz az adatvédelmi incidens megelőzése érdekében, de amennyiben az mégis bekövetkezik, késedelem nélkül megkezdi az incidens következményeinek az elhárítását.

Az adatkezelő feladatai adatvédelmi incidens előfordulása esetén:

 • az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, lehetőség szerint legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál;
 • ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;
 • az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

Az adatfeldolgozó a nála bekövetkezett adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett jogosult kérelmezni az adatkezelőnél (levélcím: 1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 58., e-mail: info@kisallatdoki.hu), hogy az tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását (amennyiben az adatkezelésre nincs másik jogszerű jogcíme az adatkezelőnek).

Helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérés elküldhető: info@kisallatdoki.hu

Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedésekről, ill. bekövetkezett incidens körülményeiről, hatásairól, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül az érintett számára írásban megadja a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, egyéb esetben az ismételt tájékoztatás kérés díja 10.000 Ft, melyet a tájékoztatás kérését megelőzően kell megfizetni. A díj megfizetése nélkül az adatkezelő az ismételt tájékoztatás elkészítésére nem köteles.

Helyesbítés

Az érintett jogosult kérni saját személyes adatának helyesbítését. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül az érintett adatát kijavítja és arról az érintettet írásban értesíti.

Ha az adatkezelő észleli, hogy a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő jogosult saját hatáskörben helyesbíteni. A helyesbítésről az adatkezelő az érintettet írásban értesíti.

Törlés vagy zárolás

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha a törlést a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, ennek ténybeli és jogi indokát a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az érintettel, egyben tájékoztatja a hatósághoz fordulás és a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen és az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül a tiltakozást megvizsgálja, azzal kapcsolatban döntést hoz és arról az érintettet írásban értesíti.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelő a személyes adatok kezelését megszünteti és az adatokat zárolja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az érintettet határidőben döntéséről nem értesítette, az érintett bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől, illetőleg a döntés közlésére rendelkezésre állt határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

A Hatóság eljárásának kezdeményezése

A Hatóság előtt bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A névtelen bejelentést a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

A Hatóság adatai:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Email:  ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Bírósági eljárás

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az adatkezelő székhelye helyett az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható

KÉRJÜK ÖNT, HOGY MIELŐTT A FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, VAGY BÍRÓSÁGHOZ FORDULNA PANASZÁVAL – EGYEZTETÉS ÉS A FELMERÜLT PROBLÉMA MINÉL GYORSABB MEGOLDÁSA ÉRDEKÉBEN – KERESSE MEG VÁLLALKOZÁSUNKAT.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására.

Telefonos konzultáció

Lehetőség van megfelelően kivizsgált daganatos állatok esetében telefonon történő szaktanácsadásra is. A telefonos konzultációra is előzetes időpont egyeztetés szükséges és a korábbi leletek emailben, postán vagy futárral legalább 48 órával a konzultáció előtt be kell érkezzenek rendelőnkbe.